© Creative Context | Alle rechten voorbehouden - 2018 | KvK 51521539

Grip op ontwikkeling - hoe werkt dat? Creative Context heeft een unieke aanpak ontwikkeld, die complexiteit blootlegt en structuur brengt in de manier waarop een organisatie innoveert, producten en diensten ontwikkelt en processen inricht.  Creative Context ontrafelt en vertaalt een complex probleem naar een helder vraagstuk.

ontrafelen

iteratief

visueel vastpinnen

probleem

vraagstuk

Eén beeld

We stellen één beeld van de werkelijkheid samen, waar je het alleen maar over eens kan zijn. Dat maakt in een oogopslag helder waar de kansen liggen en wat er makkelijk mogelijk is. De toekomst op een A4-tje: één gedeeld beeld als krachtig instrument om de toekomst naar eigen hand te zetten. En weer grip te hebben op innovatie en ontwikkeling.


Sorteren en ordenen
In kleine stappen worden grote hoeveelheden informatie geordend en gevisualiseerd, concepten vertaald in pakkende beelden, of visuals en wensen teruggebracht tot een overzichtelijke grafische vertaling.


Story telling
In dialoog ontdekken de deelnemers patronen, brengen verbanden aan en vertellen met elkaar het verhaal. De uiteindelijke visuele vertaling daarvan wordt gebruikt om dit aan anderen over te kunnen dragen.


Van stilstand…

Waarde of winst? Korte of lange termijn? Optimaliseren of innoveren? Luisteren of leiden? Dilemma´s opheffen betekent keuzes maken, om gang te krijgen in ontwikkelings- en innovatietrajecten. Doelen, samenwerking en snelheid volgens heldere processen...


…naar beweging

Als de onderneming één helder beeld heeft van waar processen stokken, vertraging optreedt, en waar blokkades zitten, dan is de oplossing snel gevonden. Creative Context bouwt aan één beeld van de werkelijkheid. Dat zegt meer dan duizend woorden. Een beeld waar iedereen het over eens is. En waar de verantwoordelijken gelijk mee aan de slag kunnen.

Hoe_werkt.html
Hoe_werkt.html

Hoe gaat dat dan?

‘Design Driven Approach’- De Creative Context-aanpak gaat uit van een iteratief, ´ontwerpend´ proces van zoeken, vastleggen en toetsen van informatiebrokken, steeds in korte slagen. Informatie wordt zo sneller verkregen, beter deelbaar en toetsbaar - en dus relevanter. Een probleem wordt ontrafelt. Het tastbare resultaat is een Context Map: een landkaart die de context van een vraagstuk op een creatieve manier visueel inzichtelijk maakt. Daarmee worden verbanden of afhankelijkheden zichtbaar, processen en ideeën worden gestructureerd en verankerd.